Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Statut

Czcionka:

STATUT

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BŁĘDOWIE

 

1. Postanowienia ogólne

§ 1.

Statut określa szczegółowo organizację i zasady działania Gminnej Biblioteki Publicznej w Błędowie.

§ 2.

Gminna Biblioteka Publiczna w Błędowie, zwana dalej „Biblioteką” działa na podstawie:

1/ ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.

2/ ustawy z dnia 8 marca 1990r. O samorządzie gminnym, tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001r.

3/ ustawy z dnia 25 października 1991r. O organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, tekst jednolity Dz. U. Z 2001r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.

§ 3.

 1. Biblioteka jest gminną jednostką organizacyjną zorganizowaną w formie instytucji kultury, wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej, utworzoną do realizacji zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym z zakresu upowszechniania kultury i wiedzy ogólnej społeczeństwa.

 2. Podstawowym celem statutowym Biblioteki – jako gminnej instytucji kultury jest prowadzenie działalności kulturalnej i popularyzatorskiej w zakresie posiadanych zbiorów bibliotecznych.

§ 4.

 1. Siedzibą biblioteki jest budynek gminy w Błędowie przy ulicy Nowy Rynek 13.

 2. Biblioteka swoim działaniem obejmuje teren gminy.

§ 5.

 1. Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje dyrektor biblioteki.

 2. Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy, Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego.

§ 6.

Biblioteka używa do stemplowania książek pieczęci owalnej z napisem w otoku „Gminna Biblioteka w Błędowie”.

2. Cele i zadania Biblioteki.

 

§ 7.

Działalność Biblioteki ma na celu zaspokojenie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianie wiedzy i rozwoju kultury.

§ 8.

Do poszczególnego zakresu działania Biblioteki należy przede wszystkim:

 1. gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu.

 2. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych,

 3. organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom niepełnosprawnym,

 4. prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej,

 5. popularyzacja książek i czytelnictwa,

 6. współdziałanie z bibliotekami, innymi instytucjami kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwoju potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa,

 7. doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.

§ 9.

Biblioteka może podejmować inne działania wynikające z potrzeb środowiska lokalnego.

§ 10.

Na terenie gminy działa:

 1. Filia biblioteczna w Wilkowie Drugim.

 2. Filia biblioteczna w Lipiu.

 

3. Organy zarządzające i doradcze Biblioteki, pracownicy.

 

§ 11.

 1. Na czele Biblioteki stoi dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.

 2. Dyrektora Biblioteki zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy.

§ 12.

 1. W Bibliotece zatrudnia się pracowników działalności podstawowej posiadających kwalifikacje określone odrębnymi przepisami.

 2. Pracowników, o których mowa w ust. 1 zatrudnia i zwalnia dyrektor biblioteki.

§ 13.

Biblioteka może prowadzić wypożyczalnię, czytelnię, oddziały dla dzieci, filie biblioteczne oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych.

§ 14.

Przy Bibliotece i jej Filiach mogą działać jako organy doradcze koła przyjaciół biblioteki oraz rady społeczne powołane na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 

 

4. Gospodarka Finansowa

 

§ 15.

Działalność biblioteki finansowana jest z budżetu Gminy Błędów.

§ 16.

Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielnie gospodarkę w ramach posiadanych środków, kieruje się zasadami efektywności ich wykorzystania na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

§ 17.

Biblioteka finansowana jest:

1/ z dotacji organizatora, a także z dochodów własnych, darowizn, dotacji celowych i innych źródeł,

2/ z opłat za usługi.

§ 18.

Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą wg ogólnych zasad określonych przepisami. Dochód z tej działalności przeznaczony jest na cele statutowe biblioteki.

 

§ 19.

Obsługę finansowo-księgową Biblioteki i jej Filii zapewnia Dyrektor Biblioteki. Podstawą gospodarki Finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy.

 

5. Postanowienia końcowe.

 

§ 20.

Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

 

...

Informujemy, że w sprawach skarg i wniosków Dyrektor Biblioteki przyjmuje w piątki w godzinach 15:00 - 16:00.

Zegar

Imieniny

Kalendarium

Sierpień 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Pogoda