Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Regulamin Organzacyjny Gminnej Biblioteki Publicznej w Błędowie

Czcionka:

Regulamin Organizacyjny

Gminnej Biblioteki Publicznej w Błędowie

 

 

I. Postanowienia ogólne

 

1. Podstawą prawną Regulaminu Organizacyjnego Gminnej Biblioteki Publicznej
w Błędowie, zwanej dalej Biblioteką jest Statut nadany Uchwałą Nr XXXIII/191/06 Rady Gminy w Błędowie z dnia 15 lutego 2006r.

2. Regulamin Organizacyjny określa strukturę organizacyjną Biblioteki, zakres działania komórek organizacyjnych, podstawowe obowiązki pracowników.

3. Regulamin Organizacyjny uzupełnia schemat graficzny struktury organizacyjnej – załącznik nr 1 do Regulaminu.

4. Każda jednostka organizacyjna gromadzi dokumenty według obowiązującej instrukcji kancelaryjnej.

 

II. Organizacja Biblioteki

 

1. Biblioteka jest samodzielną instytucją kultury, wchodzącą w skład sieci bibliotecznej.

2. Biblioteka posiada osobowość prawną, która uzyskała z chwilą wpisu do rejestru prowadzonego przez organizatora.

3. Siedziba Biblioteki znajduje się w Błędowie, przy ul. Nowy Rynek 13.

 

III. Zakres i działania Dyrektora

 

1. Dyrektor sprawuje nadzór nad Biblioteką, ponosi odpowiedzialność za jej majątek, politykę finansową i działalność, reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz; współdziała z innymi bibliotekami, instytucjami kultury, organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz oświaty i kultury.

 

2.Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora jest Wójt Gminy w Błędowie.

 

3.Do podstawowych obowiązków Dyrektora należy:

- kierowanie całokształtem działalności Biblioteki zgodnie z zadaniami statutowymi,

- występowanie do władz zwierzchnich z wnioskami w sprawach istotnych dla działalności Biblioteki,

- opracowywanie planów i sprawozdań z działalności Biblioteki,

- prowadzenie racjonalnej gospodarki; kontrola prawidłowości wykorzystania środków budżetowych,

- zapewnienie prawidłowej organizacji pracy,

- przydzielanie spraw i czynności pracownikom,

- zapewnienie właściwych warunków pracy, przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych.

 

4. W zakresie zadań organizacyjno-administracyjnych do zadań Dyrektora należy w szczególności:

- opracowywanie i nadawanie regulaminów Biblioteki,

- podejmowanie decyzji w sprawach kadrowych,

- planowanie inwestycji i prowadzenie remontów,

- zaopatrywanie Biblioteki w sprzęt i materiały,

- rozpatrywanie skarg i wniosków pracowników oraz użytkowników Biblioteki.

 

5.W zakresie zadań dotyczących polityki kadrowej do Dyrektora należy:

- załatwianie formalności związanych z przyjmowaniem, awansowaniem, karaniem i zwalnianiem pracowników,

- prowadzenie akt osobowych pracowników,

- prowadzenie dokumentacji ruchu służbowego (listy obecności, roczne plany urlopów, itp.),

- kontrola dyscypliny pracy.

 

6. Dyrektor może upoważnić innych pracowników do podejmowania decyzji i rozstrzygnięć nie określonych niniejszym Regulaminem.

 

7. Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Błędowie w trakcie jego nieobecności zastępuje pracownik biblioteki w zakresie powierzonych uprawnień.

 

IV. Zakres działania Głównego Księgowego

 

1. Dyrektor Biblioteki zgodnie z art. 54 ust 1. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) powierza Głównemu Księgowemu obowiązki, odpowiedzialność i uprawnienia w zakresie gospodarki finansami Biblioteki. Główny Księgowy podlega Dyrektorowi.

 

2. Do zadań Głównego Księgowego należy:

- prowadzenie księgowości i rachunkowości zgodnie z przepisami obowiązującymi w instytucjach kultury,

- wykonywanie dyspozycji środkami publicznymi,

- organizowanie prawidłowego obiegu dokumentów finansowych,

- przechowywanie i zabezpieczenie ksiąg i dokumentów oraz środków pieniężnych,

- opracowywanie planów finansowych Biblioteki,

- sporządzanie listy płac oraz innych świadczeń pieniężnych dla pracowników,

-załatwianie pracowniczych spraw ubezpieczeniowych, rentowych, wniosków o emeryturę oraz wydawanie zaświadczeń związanych z zatrudnieniem.

 

 

V. Zakres działania Wypożyczalni

 

1. W zakresie gromadzenia, opracowywania i ochrony zbiorów należy:

- dobór materiałów bibliotecznych zgodnie z przyjętym kierunkiem gromadzenia podyktowanym potrzebami środowiska czytelniczego

- uzupełnianie zbiorów Biblioteki drogą zakupu,

- ewidencja sumaryczna i szczegółowa zbiorów,

- wycofywanie materiałów nieaktualnych i zaczytanych,

- prenumerata czasopism

- uzgadnianie z Głównym Księgowym stanów ilościowo-wartościowych zbiorów, przynajmniej raz w roku,

- opracowanie formalne i rzeczowe zbiorów zgodnie z obowiązującymi normami,

- wprowadzanie opisów do bazy komputerowej,

- ochrona i bieżąca konserwacja zbiorów.

 

2. W zakresie udostępniania zbiorów i prowadzenia działalności informacyjnej:

- rejestracja czytelników, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz aktów wykonawczych do tej ustawy,

- wypożyczanie materiałów bibliotecznych – prezencyjne i na zewnątrz,

- organizowanie wypożyczeń międzybibliotecznych,

- prowadzenie działalności informacyjnej o zbiorach własnych i innych bibliotek,

- udzielanie informacji bibliotecznych, bibliograficznych i rzeczowych oraz ich ewidencja.

 

3. W zakresie promocji i upowszechniania czytelnictwa:

- propagowanie zbiorów Biblioteki oraz zakresu i rodzaju świadczonych usług w szczególności poprzez opracowywanie informacji dla lokalnej prasy, itp.;

- prowadzenie lekcji bibliotecznych i innych zajęć z zakresu bibliografii i informacji, przygotowywanie materiałów do wystawek bibliotecznych organizowanych w Bibliotece i jej filiach,

- prowadzenie dziennika statystycznego, sporządzanie miesięcznych sprawozdań oraz rocznych GUS,

- prowadzenie postępowania mającego na celu zwrot materiałów bibliotecznych
od czytelników,

- wykonywanie usług ksero.

 

VI. Postanowienia końcowe

 

1. Zmiany w Regulaminie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

 

2. Regulamin wchodzi z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku.

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

Informujemy, że w sprawach skarg i wniosków Dyrektor Biblioteki przyjmuje w piątki w godzinach 15:00 - 16:00.

Zegar

Imieniny

Kalendarium

Sierpień 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Pogoda